Үзэсгэлэн

үзэсгэлэн
үзэсгэлэн

2017 Хонконгийн олон улсын гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэн (Намрын хэвлэл)

үзэсгэлэн
үзэсгэлэн

2018 Хонконгийн олон улсын гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэн (Намрын хэвлэл)

үзэсгэлэн

2019 Хонконгийн олон улсын гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэн (Намрын хэвлэл)

үзэсгэлэн

2019 оны Гуанжоугийн олон улсын гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэн

үзэсгэлэн

2020 Гуанжоугийн олон улсын гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэн